Personuppgiftshantering

Här finns information om hur vi på Svenskt Tenn AB hanterar dina personuppgifter.

Vi är måna om din integritet och behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Svenskt Tenn eller av någon annan för Svenskt Tenns räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi på Svenskt Tenn behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post, personnummer, kortnummer och adress. I första hand är det uppgifter som du själv lämnat till oss. Vi har flera olika syften med att behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara förfrågningar, skicka inbjudningar och förmedla nyheter. Vi behöver också behandla personuppgifter i samband med köp i butik främst för att hantera din betalning. Vidare samlar vi in cookies vid besök på vår hemsida. Vi har också kameraövervakning i vår butik på Strandvägen 5 i Stockholm och lagrar därför tillfälligt personuppgifter i form av kamerabilder. Slutligen behandlar vi också personuppgifter för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Svenskt Tenn och våra leverantörer, företagskunder och samarbetspartners.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är när det gäller besvarande av förfrågningar och inbjudningar är att vi har ett berättigat intresse av att kunna behandla dina personuppgifter av att kunna svara på förfrågningar, hantera bordsbokningar och bjuda in till event. När det gäller behandling av personuppgifter

i samband med köp i butik är grunden uppfyllande av avtal eller berättigat intresse om du är företagskund. Om du är företagskund kommer Svenskt Tenn att behandla dina personuppgifter för att Svenskt Tenn ska kunna tillgodose sitt berättigade intresse av att uppfylla köpeavtalet med företaget. För cookies som är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera och för uppgifter vi behöver för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Svenskt Tenns samarbetspartners är den rättsliga grunden berättigat intresse. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen. Den rättsliga grunden för personuppgiftshantering inom ramen för vår kameraövervakning är att vi har ett berättigat intresse av att övervaka för att säkerställa en trygg butiksmiljö för både våra kunder och anställda. Svenskt Tenn granskar enbart filmerna vid misstanke om brott. Filmerna från kameraövervakningen lagras i upp till fyra veckor.

Dina rättigheter


Som kund hos Svenskt Tenn har du ett flertal rättigheter rörande dina personuppgifter.

  • Du har rätt att när som helst få tillgång till dina personuppgifter. På begäran skickar vi en digital kopia av de personuppgifter som finns sparade hos oss.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
  • Du har under särskilda omständigheter rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Denna rättighet gäller enbart vid särskilda förhållanden.
  • Du har rätt att göra invändningar till hur dina personuppgifter behandlas, exempelvis i samband med direktmarknadsföring.
  • Du har under särskilda omständigheter rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Denna rättighet gäller enbart vid särskilda förhållanden.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter överförda i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Du har rätt att sända in klagomål till tillsynsmyndigheten i Sverige, vilket för närvarande är Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part utom när det är nödvändigt för ovan angivna syften och det gäller företag som arbetar på Svenskt Tenns uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan så länge inte detta krävs lag eller myndighetsbeslut.

Om du önskar kontakta Svenskt Tenn med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på info@svenskttenn.se.

Önskar du ändra eller dra tillbaka dina Cookiemedgivanden kan du göra det här.